შ.პ.ს სადაზღვეო კომპანია "ტაო"-ს თანამშრომელთა
შიდა შრომითი განაწესის წესები
2009-წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება 2010-წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება
     
  2011-წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება 2012-წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება
     
  2013-წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება 2014-წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება
     
  2015-წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება 2016-წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება
     
  2017-წლის აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგება 2018-წლის აუდიტი ებული ფინანსუ ი ანგა იშგება
     
  2017 Q3 ფინანსური ანგარიშგება 2017 Q4 ფინანსური ანგარიშგება
  2018 Q1 ფინანსური ანგარიშგება 2018 Q2 ფინანსური ანგარიშგება
  2018 Q3 ფინანსური ანგარიშგება 2018 Q4 ფინანსური ანგარიშგება
  2019 Q1 ფინანსუ ი ანგა იშგება

 

  • საპრეტენზიო განაცხადი